AiS2

FPV

UCM

Partnerské a spolupracujúce organizácie

 

Technická univerzita Zvolen FVET a TU Zvolen Fakulta ekológie

www.tuzvo.sk

TU Zvolen Fakulta ekológie www.tuzvo.sk/fee
Materiálovo-technologická fakulta STU https://www.mtf.stuba.sk/
Pedagogická fakulta Trnavská univerzita www.pdf.truni.sk
Széchenyi István University, Gyor, Maďarsko www.uni.sze.hu
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika www.ujep.cz
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany www.nppc.sk www.vurv.sk
Decom www.decom.sk
Ekosur www.ekosur.sk
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach www.svf.tuke.sk/
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/
Univerzita v Helsinkách (Katedry chémie), Fínsko www.helsinki.fi
VÚJE, a.s. Trnava www.vuje.sk
BIONT a.s. Bratislava

www.biont.sk

Výskumný ústav vysokohorskej biológie ŽU v Žiline www.vuvb.uniza.sk/
JAVYS, a.s. Bratislava www.javys.sk
Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Budapešť, Maďarsko

www.lenergia.hu/

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra www.pribina.savba.sk
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulharsko www.bas.bg
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina

www.univ.kiev.ua

ZEBEC - Občianske združenie pre environmentálne biotechnológie a environmentálnu chémiu

 

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303