Vedecko-výskumné projekty riešené zamestnancami katedry od r. 2005


Zahraničné projekty:

Medzinárodný projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Názov projektu: Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd.
Zahraničný partner: Západomaďarská univerzita v Šoproni, Poľnohospodárska a potravinárska fakulta, Mosonmagyaróvár, Maďarsko
Číslo zmluvy: HUSK/1101/1.2.1/0148
Trvanie riešenia: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Medzinárodný projekt v rámci Programu susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina, program INTERREG IIIA.
Názov projektu: Získavanie, úprava, zužitkovanie kovových zlúčenín z odpadov.
Zahraničný partner: Západomaďarská univerzita, Poľnohospodárska a potravinárska fakulta, Mosonmagyaróvár, Maďarsko
Číslo zmluvy: 144-11-074
Trvanie riešenia: 1. 11. 2006 – 30. 4. 2008
Medzinárodný projekt v rámci bilaterálnej dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Názov projektu: Využitie mladého uhlia pre zlepšenie kvality pôd. Porovnanie kvalitatívnych charakteristík uhlia z rôznych ložísk.
Zahraničný partner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
Evidenčné číslo: SK-CZ-12206
Trvanie riešenia: jún 2006 – jún 2008

 

Domáce projekty:

Projekt APVV-SK-BG-2013-0007
Názov projektu: Vplyv prebytku dusíka a toxicity ťažkých kovov na mechanizmy rastlinnej obrany (Impact of excessive nitrogen and metal pollution on plant defense mechanisms)
Projektový partner:  
Trvanie riešenia: 2016 –2017
Projekt APVV-15-0098
Názov projektu: Pozitrónová emisná tomografia ako nástroj in vivo štúdia transportu vybraných látok v rastlinách
Projektový partner: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Trvanie riešenia: 2016 – 2020
Projekt APVV-15-0051
Názov projektu: Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici
Projektový partner: Ústav genetiky a biotechnológií, SAV
Trvanie riešenia: 2016 – 2020
Projekt APVV-0380-12
Názov projektu: Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia
Projektový partner: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita v Žiline
Trvanie riešenia: 2013 –2017
Domáci projekt podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe OPVaV-2009/2.2/04-SORO
Názov projektu: Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe
Projektový partner: Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
Evidenčné číslo: Kód ITMS: 26220220106
Trvanie riešenia: január 2011 – december 2013
Projekt v rámci Štátneho programu výskumu a vývoja „Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej produkcie“, čiastková úloha ČÚ 03 „Genomický prístup k zlepšeniu parametrov rastlinnej výroby“, výskumná etapa VE 04 „Využitie poznatkov genomickej a proteomickej analýzy poľnohospodárskych plodín“
Názov subetapy SE 06: Fytoremediácia pôd znečistených ťažkými kovmi
Trvanie riešenia: 2003 - 2005

 

Inštitucionálne projekty:

 

Názov projektu: Modelovanie mobility kovov v prietokových a pôdnych biosystémoch
Trvanie riešenia: 2015
Vedúci projektu: RNDr. Anna Šuňovská

 

Názov projektu: Využitie rizofiltračného potenciálu energetických plodín pri odstraňovaní ťažkých kovov alebo rádionuklidov z kontaminovaných alebo odpadových vôd
Trvanie riešenia: 2014
Vedúci projektu: Mgr. Zuzana Dürešová

 

Názov projektu: Aplikácia pozitrónovej emisnej tomografie pri štúdiu transportu pozitrónovými žiaričmi značených látok v rastlinných pletivách
Trvanie riešenia: 2014
Vedúci projektu: RNDr. Denisa Partelová

 

Názov projektu: Viazanie zlúčenín zinku a kadmia na pôdne častice a ich distribúcia v pletivách cievnatých rastlín
Trvanie riešenia: 2014
Vedúci projektu: Mgr. Barbora Micháleková Richveisová

 

Názov projektu: Aplikácia odpadových čistiarenských kalov ako pôdnych aditív pre zníženie dostupnosti toxických kovov a zmenu charakteristík pôdnej matrice.
Trvanie riešenia: 2013
Vedúci projektu: RNDr. Vladimír Frišták

 

Názv projektu: Využitie odpadov z výroby energie pri odstraňovaní kontaminantov zo  životného prostredia
Trvanie riešenia: 2012
Vedúci projektu: RNDr. Lucia Remenárová

 

Názov projektu: Vývoj alternatívnych technológií odstraňovania toxických   kovov a rádionuklidov z kontaminovaného prostredia v zmysle   trvalej udržateľnosti životného prostredia
Trvanie riešenia: 2012
Vedúci projektu: RNDr. Miroslav Horník, PhD.

 

Názov projektu: Využitie netradičných sorbentov a pôdnych aditív pri remediácii a ochrane životného prostredia
Trvanie riešenia: 2012
Vedúci projektu: RNDr. Miroslav Horník, PhD.

 

Názov projektu: Zneškodňovanie kontaminácie pôd a vôd znečistených rádionuklidmi a ťažkými kovmi biologickými a chemickými cestami
Trvanie riešenia: 2002 – 2007
Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.


INTERREG III A AT - SR č. 14150100019: Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie, , 2006-2008, MTF STU Trnava.

VEGA č. 1/0798/08: Vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie, 2008 – 2010, MTF STU Trnava.

KEGA č. 3/6431/08: Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy, 2008 – 2010, FEVT TU Zvolen, MTF STU Trnava.

VEGA č. 1/0352/09: Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov, 2009 – 2011, MTF STU Trnava.

Projekt ESF OPVaV 2.2.2, číslo investičnej akcie 26220220056: Hybridný elektrický zdroj, 2009 -2012, MTF STU Trnava.


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303