AiS2

FPV

UCM

Profil absolventa

Akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo si kladie za svoj primárny cieľ realizáciu takého programu 

1. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorého absolventi sa môžu primerane zamestnať a súčasne majú široké možnosti pokračovať v štúdiu na 2. i 3. stupni univerzitného štúdia, vrátane pokračovania v štúdiu na materskej Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, ako aj na rade iných fakúlt slovenských univerzít. Dôraz na primeranú znalosť anglického jazyka podporuje možnosť pokračovania vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia aj v zahraničí

 

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,

ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,

je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,

využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,

je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,

aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk, 

vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch v

 
Akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore Environmentálne inžinierstvo si kladie za svoj primárny cieľ realizáciu takého programu 
1. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorého absolventi sa môžu primerane zamestnať a súčasne majú široké možnosti pokračovať v štúdiu na 2. i 3. stupni univerzitného štúdia, vrátane pokračovania v štúdiu na materskej Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, ako aj na rade iných fakúlt slovenských univerzít. Dôraz na primeranú znalosť anglického jazyka podporuje možnosť pokračovania vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia aj v zahraničí
 
Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,
ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,
je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,
využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,
je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,
aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk, 
vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch v

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303