AiS2

FPV

UCM

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2017 / 2018

 
HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH,  MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH 
V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH,  

MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH  ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 

Bakalárske štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018 

 

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia..........................................  jún 2017

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ......................................................... september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ........................................... 25. 09. 2017

Slávnostná imatrikulácia študentov  ................................................................. november 2017

 

Zimný semester pre nekončiacich študentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Výučba (12 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 – 15. 12. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 18. 12. 2017 – 05. 01. 2018

Skúšobné obdobie ............................................ ............................. 08. 01. 2018 – 09. 02. 2018

 

Zimný semester pre končiacich študentov 

 

Výučba (10 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 – 01. 12. 2017

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ................................. 04. 12. 2017 – 15. 12. 2017

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie - študenti denného štúdia............... do 15. 12. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................... do 15. 12. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)........................................ do 15. 12. 2017

Štátne skúšky *................................................................................ 15. 01. 2018 – 31. 01. 2018

Promócie ................................................................................................................ február 2018

 

Letný semester akademického roka 2017/2018 

 

Letný semester pre nekončiacich študentov

 

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 – 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 – 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

 

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 12. 02. 2018 – 13. 04. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 16. 04. 2018 – 04. 05. 2018

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie -  študenti denného štúdia.............. do 07. 05. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)....................... najneskôr do 30. 04. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky.............................................................. do 07. 05. 2018

Štátne skúšky*................................................................................. 14. 05. 2018 – 08. 06. 2018

Promócie .....................................................................................................................  jún 2018

 

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín

 

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 – 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 – 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

Odovzdanie indexov na študijné oddelenie - študenti denného štúdia............... do 29. 06. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)........................................ do 29. 06. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky.............................................................. do 29. 06. 2018

Štátne skúšky** * * ...........................................................................13. 08. 2018 – 31. 08. 2018

Promócie ............................................................................................................. október 2018**

 

Magisterské štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018 

 

Zápis na štúdium

 

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia..........................................  jún 2017

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ......................................................... september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ........................................... 25. 09. 2017

Slávnostná imatrikulácia študentov  ................................................................. november 2017

 

Zimný semester pre nekončiacich študentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Výučba (12 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 – 15. 12. 2017

Prázdniny ........................................................................................ 18. 12. 2017 – 05. 01. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 08. 01. 2018 – 09. 02. 2018

 

Zimný semester pre končiacich študentov 

 

Výučba (10 týždňov) ....................................................................... 26. 09. 2017 – 01. 12. 2017

Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ................................ 04. 12. 2017 – 15. 12. 2017

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................... do 15. 12. 2017

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)........................................ do 15. 12. 2017

Štátne skúšky*................................................................................. 15. 01. 2018 – 31. 01. 2018

Promócie ................................................................................................................ február 2018

 

Letný semester akademického roka 2017/2018 

 

Letný semester pre nekončiacich študentov

 

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 – 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 – 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

 

Výučba (9 týždňov).......................................................................... 12. 02. 2018 – 13. 04. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie ........... .............................................................. 16. 04. 2018 – 04. 05. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)....................... najneskôr do 30. 04. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 04. 05. 2018

Štátne skúšky*................................................................................. 14. 05. 2018 – 08. 06. 2018

Promócie .....................................................................................................................  jún 2018

 

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín

 

Výučba (13 týždňov) ....................................................................... 12. 02. 2018 – 11. 05. 2018

Prázdniny ........................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Skúšobné obdobie .......................................................................... 14. 05. 2018 – 29. 06. 2018

Letné prázdniny .............................................................................. 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)....................................... do 29. 06. 2018

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky............................................................. do 29. 06. 2018

Štátne skúšky** * * .........................................................................13. 08. 2018 – 31. 08. 2018

Promócie ........................................................................................................... október 2018**

 

Doktorandské štúdium

Zimný semester akademického roka 2017/2018

 

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia  ................................................................... september 2017 

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***.....................................................  september 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 ........................................... 25. 09. 2017

Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OAČ....................................... do 29. 09. 2017

Prázdniny  zimné............................................................................. 18. 12. 2017 – 05. 01. 2018

 

Dizertačná skúška - 1. termín

 

Plánovaný termín dizertačnej skúšky..................................................................... február 2018

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 12. 01. 2018

 

Obhajoba dizertačnej práce - 1. termín

 

Termín obhajoby dizertačnej práce....................................................................... február 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)..................................................  do 15. 12. 2017

 

Letný semester akademického roka 2017/2018

 

Zápis na štúdium

 

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ........................................ 05. 02. 2018 – 09. 02. 2018

Prázdniny jarné................................................................................ 29. 03. 2018 – 03. 04. 2018

Prázdniny letné ............................................................................... 02. 07. 2018 – 31. 08. 2018

 

Dizertačná skúška -  2. termín

 

Plánovaný termín dizertačnej skúšky........................................................................... máj 2018

Termín odovzdania projektov k DzS................................................................... do 06. 04. 2018

 

Obhajoba dizertačnej práce -  2. termín

 

Termín obhajoby dizertačnej práce ........................................................................ august 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)...................................................  do 29. 06. 2018

Promócie ............................................................................................................... október 2018

 

CRZP – Centrálny register záverečných prác - tri dni pre štátnou skúškou je študent povinný 

              odovzdať certifikát originality ZP

 

Materiál prerokovalo kolégium rektora dňa:  13. septembra 2016

 

Harmonogram štúdia na akademický rok 

2017/2018 bude zverejnený dňa: 14. septembra  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnava  13. septembra  2016               Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. 

rektor   

 

 

*         Presný termín podľa harmonogramu zverejnia pre jednotlivé študijné programy dekani 

           do 30. septembra 2017.

**       termín  promócií  pre  študentov Bc., Mgr. a PhD.  štúdia, ktorí vykonajú  štátnu skúšku

          v auguste a pre absolventov rigorózneho konania.

***    študent je povinný si priniesť a odovzdať ročné  hodnotenie doktoranda, inak nemôže 

          byť zapísaný do vyššieho roka štúdia.

**** Termíny  štátnych  skúšok  v jednotlivých  študijných  programoch  v letných  termínoch 

         vyhlásia    dekani     fakúlt    na    začiatku     akademického     roka,     najneskôr     do    

         30. septembra  2017.

 

Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303