Profil Katedry ekochémie a rádioekológie  

 

Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí dátumom svojho vzniku i priemerným vekom svojich členov medzi najmladšie katedry slovenských vysokých škôl. Katedra bola založená 6. októbra 2010 a dve tretiny jej členstva tvoria mladí vedecko-pedagogickí pracovníci a doktorandi do 35 rokov. Výkonový potenciál tímu mladej katedry zvyšuje i skutočnosť, že všetci jej členovia venujú celý svoj pracovný úväzok a tvorivú aktivitu výhradne svojmu pracovisku.

Hlavným kritériom pre odbornú orientáciu katedry je snaha o bezproblémové uplatnenie svojich budúcich absolventov, t.j. absolventov novoakreditovaného študijného programu „Environmentálna chémia a remediačné technológie“ a to prednostne na slovenskom pracovnom trhu. Odborný profil katedry je podriadený potrebám rozvoja tých oblastí ekochémie a rádioekológie, ktoré úzko súvisia s potrebami vedomostnej bázy podporujúcej rozvoj konkrétnych výskumných, technologických a servisných kapacít Slovenska.

Členovia katedry patria medzi uznávaných odborníkov predovšetkým v oblasti výskumu transportu a transformácie kovových kontaminantov a rádiokontaminantov, vrátane ich biosorpcie a bioakumulácie. K prioritným oblastiam výskumných aktivít pracoviska patrí rozvoj analytických a rádioanalytických metód pre stanovenie kovov a ich chemických foriem, vrátane rozvoja metód na charakterizáciu kovovej kontaminácie pôd. Katedra rozvíja metódy sofistikovanej vizualizácie a interpretácie experimentálnych výsledkov s dôrazom na výskum sorpčných charakteristík. K výskumnej orientácii pracoviska patrí i rozvoj technológií zameraných na efektívne využívanie solárnej energie. Všetky uvedené oblasti priamo súvisia s aktívnou a efektívnou ochranou životného prostredia.

Kolektív Katedry ekochémie a rádioekológie využíva svoje odborné kontakty s viacerými kooperujúcimi pracoviskami a inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Medzi tieto inštitúcie patria okrem iných: Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch, Fakulta životného prostredia Univerzity J. A. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta poľnohospodárskych a potravinárskych vied Západomaďarskej univerzity v Soproni a ďalšie. Členovia katedry majú napriek svojej mladosti v ostatných rokoch za sebou úspešné riešenie celého radu domácich i medzinárodných výskumných projektov.

Nová katedra považuje študentov Fakulty prírodných vied UCM za svojich mladých kolegov, ktorých efektívny odborný rast je najdôležitejším kritériom kvality jej práce. Predovšetkým tomuto hlavnému cieľu podriaďuje pedagogický tím katedry svoje aktivity pri realizácii procesu odovzdávania vedomostí novej generácii ekochemikov a rádioekológov.

Príďte študovať na Katedru ekochémie a rádioekológie FPV UCM. Budete vítaní.

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303