AiS2

FPV

UCM

Záverečné práce riešené členmi katedry

Akademický rok 2016/ 2017

Diplomové práce
 

Študent: Tomáš Hájek
Názov: Vplyv pôdoochranných technológií obrábania pôdy na metabolickú diverzitu pôdnych mikroorganizmov

Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Akademický rok 2015/ 2016

Bakalárske práce
 

Študent: Simona Ballová
Názov: Využitie pyrolýzneho uhlia pri odstraňovaní rádionuklidov z prostredia

Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Laura Žideková
Názov: Biouhlie ako sorbent NO3- a PO43- iónov z prostredia

Školiteľ: Mgr. Barbora Micháleková Richveisová, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Klára Kuglerová
Názov: Uplatnenie pozitrónovej emisnej tomografie v in vivo štúdiu transportu látok v rastlinách

Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave
 

Študent: Terézia Černá
Názov: Nové metódy hodnotenia účinnosti čistenia vody

Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Študent: Tomáš Lempochner
Názov: Monitoring výskytu rádiocézia v životnom prostre

Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Študent: Linda Orosová
Názov: Monitorovanie biologického znečistenia počas elektrochemickej dezinfekcie vody.

Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Študent: Barbora Sklenárová
Názov: Príspevok k odhadu biologickej prístupnosti medi z pôd

Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


Študent: Katarína Majerčáková
Názov: Možnosti využitia odpadovej biomasy chmeľu obyčajného ako sorbentu organických xenobiotík

Školiteľ: RNDr. Denisa Partelová, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Diplomové práce
 

Študent: Monika Bardáčová
Názov: Vplyv iónov ťažkých kovov na enzýmy modifikujúce bunkovú stenu rastlín

Školiteľ: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Dizertačné práce
 

Študent: Barbora Micháleková Richveisová
Názov: Karbonizovaná odpadová biomasa ako sorbent pri recyklácii makro­ a mikroprvkov z kontaminovaného prostredia

Školiteľ: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Denisa Partelová
Názov: Analýza transportu látok v rastlinách použitím pozitrónovej emisnej tomografie

Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave
 

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Charakterizácia viazania a mobility kovov a xenobiotík v prietokových a pôdnych biosystémoch

Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Akademický rok 2014/ 2015

Bakalárske práce

 

Študent: Marcela Turzová
Názov: Hyperakumulácia kovov ako genetický znak rastlín

Školiteľ: Mgr. Zuzana Dürešová
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave
 

Diplomové práce

 

Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Adsorpcia prchavých organických látok z ovzdušia

Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Monika Gyevváthová
Názov: Stanovenie Cd v modelových roztokoch aplikáciou izokoncentračného princípu

Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpcia fosfátových iónov syntetickými zeolitmi

Školiteľ: Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k charakterizácii vybraných pôd, k odhadu biologickej prístupnosti zinku a k hodnoteniu vplyvu biouhlia
Školiteľ: RNDr. doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia Cd2+, Co2+ a Zn2+iónov na syntetické zeolity
Školiteľ: RNDr. Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich úloha pri bioakumulácii a biosorpcii kovov a rádionuklidov
Školiteľ:
RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

 

Akademický rok 2013/ 2014

Diplomové práce
 

Študent: Eva Florková
Názov:
Sorpcia katiónov zeolitovým materiálom
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Vplyv alginitu a čistiarenských kalov na bioprístupnosť Zn v pôdach

Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Erik Pisca
Názov: Princípy a perspektívy výroby jadrovej energie

Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Katarína Pozníková
Názov:
Charakterizácia čistiarenských kalov ako pôdnych aditív s využitím laboratórneho lyzimetra
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia a biosorpcia  kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Martin Valica
Názov: Elektrochemické procesy úpravy a dezinfekcie vody

Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Dizertačné práce
 

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie potenciálnych sorbentov a pôdnych aditív s ťažkými kovmi

Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Jozef Uhrovčik
Názov: Príspevok k rádiometrickým zobrazovacím technikám a k deskripcii vybraných metodologických aspektov validačného procesu v analytickej chémii

Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Akademický rok 2012/ 2013

Bakalárske práce


Študent: Kristína Fiantoková
Názov: Eliminácia prchavých organických látok
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Monika Gyeváthová
Názov: Príspevok k spektrofotometrickému stanoveniu európia s Arsenazo III
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Silvia Mazánová
Názov: Sorpčné vlastnosti zeolitov z elektrárenských popolčekov
Školiteľ:
Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Mária Nováková
Názov: Príspevok k fyzikálno-chemickej charakterizácii vzoriek stredoeurópskych alginitov
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Lucia Svitačová
Názov: Sorpcia a desorpcia Cd2+ iónov: reverzibilita väzby a sorpčné vlastnosti regenerovaných sorbentov
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Alexandra Vanková
Názov: Mikrobiálne biofilmy a ich vplyv na konštrukčné materiály
Školiteľ:
RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Diplomové práce


Študent: Zuzana Dűrešová
Názov: Fytofiltrácia ťažkých kovov a rádionuklidov koreňovým systémom cievnatých rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Maroš Juraška
Názov: Príspevok k validácii spektrofotometrického stanovenia tória pomocou Arsenazo III, Chlorophosphonazo III a PAR
Školiteľ: RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Linda Machálová
Názov: Bioakumulácia a biosoorpcia  Cd2+, Co2+ a Zn2+  iónov baktériami čeľade Micrococcaceae
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Barbora Richveisová
Názov: Viazanie zlúčenín zinku na prírodné sorbenty
Školiteľ:
Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Richard Stiller
Názov: Pyrolýzne uhlie ako sorbent toxických látok
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Rigorózne práce
 

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Viazanie organických xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Denisa Partelová
Názov: Charakterizácia viazania a príjmu organických látok biomasou fotosyntetizujúcich organizmov
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Dizertačné práce
 

Študent: Lucia Remenárová
Názov: Sorpcia chemotoxických a rádiotoxických látok prírodnými sorbentmi
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 


Akademický rok 2011/ 2012

Bakalárske práce
 

Študent: Eva Florková
Názov: Využiteľnosť odpadov výroby energie z obnoviteľných surovín
Školiteľ: RNDr. Lucia Remenárová
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Katarína Kepštová
Názov: Odhad množstva bioprístupného zinku pomocou rádioindikátorových metód
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Katarína Pozníková
Názov: Využitie nerudových nerastov pri ochrane životného prostredia
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Zuzana Trajteľová
Názov: Bioakumulácia katiónov kovov prokaryotickými mikroorganizmami
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 


Diplomové práce
 

Študent: Miroslava Bachratá
Názov: Vplyv prostredia a fyzikálno-chemických charakteristík sedimentov na sorpciu xenobiotík v riečnych sedimentoch
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Martina Gabčová
Názov: Elektrochemické metódy dezinfekcie vody
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Patrícia Gašparcová
Názov: Štúdium vlastností substrátov na výťažnosť bioplynu
Školiteľ: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Denisa Partelová
Názov: Aplikácia biomasy sladkovodného machu Vesicularia dubyana ako sorbentu katiónových xenobiotík
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Michaela Valovčiaková
Názov: Reverzibilita väzby toxických kovov viazaných v čistiarenských kaloch
Školiteľ: RNDr. Vladimír Frišták
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 


Rigorózne práce
 

Študent: Vladimír Frišták
Názov: Charakterizácia interakcie Co2+ iónov s biosorbetami pomocou spektrálnych a rádioanalytických metód
Školiteľ: RNDr. Jana Marešová, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Tatiana Gablovičová
Názov: Príspevok k odhadu bioprístupnosti mangánu a zinku vo vybraných vzorkách slovenských pôd
Školiteľ: doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Anna Šuňovská
Názov: Viazanie kationových xenobiotík biomasou mikrorias a vyšších rastlín
Školiteľ: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave

 

Študent: Lenka Tišáková
Názov: Biokumulácia 137Cs a 60Co baktériami izolovanými z bazénov medziskladu vyhoreného jadrového paliva
Školiteľ: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
Pracovisko:  Trnava : Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave


 

 


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303