AiS2

FPV

UCM

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016 / 2017


dokument na stiahnutie

                                                     UNIVERZITA  SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

                                        HARMONOGRAM ŠTÚDIA   V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

 

                                                                         Bakalárske štúdium

                                             Zimný semester akademického roka 2016/2017

 

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia.........................................................................jún 2016
Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ........................................................................................september 2016
Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 ....................................................................... 26. 09. 2016
Slávnostná imatrikulácia študentov  ................................................................................................november  2016

 

Zimný semester pre nekončiacich študentov  

Výučba (13 týždňov) ......................................................................27. 09. 2016 –  21. 12. 2016
Prázdniny ........................................................................................22. 12. 2016  – 03. 01. 2017
Skúšobné obdobie ............................................ ..........................04. 01. 2017  – 10. 02. 2017

 

Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov) ........................................................................27. 09. 2016 – 02. 12. 2016
Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. ..........................05. 12. 2016 – 20. 12. 2016
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie. ...................................................do 21. 12. 2016
Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. ........................................................do 21. 12. 2016
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)....................................do 21. 12. 2016
Štátne skúšky. ..................................................................................16. 01. 2017 – 27. 01. 2017
Promócie ............................................................................................................1.- 2. marca 2017

 

                              Letný semester akademického roka 2016/2017

 

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) .......................................................................13. 02. 2017 – 12. 05. 2017
Prázdniny .........................................................................................13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ........................................................................15. 05. 2017 – 30. 06. 2017
Letné prázdniny ..............................................................................01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

 

Letný semester pre končiacich študentov - I.termín

Výučba (9 týždňov)................... ......................................................13. 02. 2017 – 12. 04. 2017
Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ........... ............................................................24. 04. 2017 – 12. 05. 2017
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................do 12. 05. 2017
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)...................................do 31. 03. 2017
Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky..........................................................do 12. 05. 2017
Štátne skúšky*.......... .....................................................................22. 05. 2017 – 02. 06. 2017
Promócie ..................................................................................................................jún - júl 2017

 

Letný semester pre končiacich študentov - II.termín

Výučba (13 týždňov)................... ....................................................13. 02. 2017 – 12. 05. 2017
Prázdniny ........................................................................................ 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ........... ............................................................15. 05. 2017 – 30. 06. 2017
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................do 07. 07. 2017
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)...................................do 07. 07. 2017
Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky..........................................................do 07. 07. 2017
Štátne skúšky*.......... .....................................................................10. 08. 2017 – 18. 08. 2017
Štátne skúšky**** - opravný termín.............................................10. 08. 2017 – 18. 08. 2017
Promócie ..............................................................................................................október 2017**

 

                                                       Magisterské štúdium

                                Zimný semester akademického roka 2016/2017

 

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia ....................................................................................jún 2016
Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ....................................................................................................september 2016
Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 ....................................................................................26. 09. 2016

 

Zimný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) .......................................................................27. 09. 2016 – 21. 12. 2016
Prázdniny .........................................................................................22. 12. 2016 – 03. 01. 2017
Skúšobné obdobie ........................................................................04. 01. 2017 – 10. 02. 2017

 

Zimný semester pre končiacich študentov

Výučba (10 týždňov) .......................................................................27. 09. 2016 – 02. 12. 2016
Skúšobné obdobie pre končiacich študentov. .........................05. 12. 2016 – 20. 12. 2016
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie. ..................................................do 21. 12. 2016
Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku. .......................................................do 21. 12. 2016
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)...................................do 21. 12. 2016
Štátne skúšky*. ..............................................................................16. 01. 2017 – 27. 01. 2017
Promócie ...........................................................................................................1.-2. marca 2017

 

                              Letný semester akademického roka 2016/2017

 

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (13 týždňov) .......................................................................13. 02. 2017 – 12. 05. 2017
Prázdniny .........................................................................................13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ........................................................................15. 05. 2017 – 30. 06. 2017
Letné prázdniny ..............................................................................01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

 

Letný semester pre končiacich študentov
Výučba (9 týždňov  ) .......................................................................13. 02. 2017 – 12. 04. 2017
Prázdniny .........................................................................................13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ....... ................................................................24. 04. 2017 – 12. 05. 2017
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................do 12. 05. 2017
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)...................................do 19. 04. 2017
Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky .........................................................do 12. 05. 2017
Štátne skúšky* ........ .......................................................................22. 05. 2017 – 02. 06. 2017
Promócie ...................................................................................................................jún - júl 2017

                                                                                                                                   

Letný semester pre končiacich študentov - II termín - opravný termín
Výučba (9 týždňov  ) .......................................................................13. 02. 2017 – 12. 04. 2017
Prázdniny .........................................................................................13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Skúšobné obdobie ....... ................................................................24. 04. 2017 – 12. 05. 2017
Odovzdanie indexov na študijné oddelenie ...................................................do 12. 05. 2017
Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)...................................do 19. 04. 2017
Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky .........................................................do 12. 05. 2017
Štátne skúšky* ........ .......................................................................18. 08. 2017 – 25. 08. 2017
Promócie ................................................................................................................október 2017**

 

                                                         Doktorandské štúdium

                                 Zimný semester akademického roka 2015/2016

 

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia .................................................................september 2016
Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***.................................................september 2016
Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 ......................................26. 09. 2016
Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OAČ.......................................30. 09. 2016
Prázdniny  zimné.............................................................................22. 12. 2016 – 03. 01. 2017

 

Dizertačná skúška - 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky.....................................................................február 2017
Termín odovzdania projektov k DzS..................................................................do 13. 01. 2017

 

Obhajoba dizertačnej práce - 1. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce........................................................................február 2017
Termín katedrovej obhajoby......................................................................január - február 2017
Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)..................................................do 09. 01. 2017

 

                                 Letný semester akademického roka 2016/2017

 

Zápis na štúdium

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia ***..............................01. 02. 2017 – 15. 02. 2017
Prázdniny jarné............................................................................... 13. 04. 2017 – 18. 04. 2017
Prázdniny letné .............................................................................. 01. 07. 2017 – 31. 08. 2017

 

Dizertačná skúška -  2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky...........................................................................máj 2017
Termín odovzdania projektov k DzS..................................................................do 28. 04. 2017

 

Obhajoba dizertačnej práce -  2. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce ......................................................................august 2017
Termín katedrovej obhajoby ..............................................................................apríl- máj 2017
Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)................................................do 30. 06. 2017
Promócie ..............................................................................................................október 2017**

 

* Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných prohramoch v letných termínoch vyhlásia dekani fakult na začiatku akademického roka, najneskôr do 15.10 2016.

** Termín promócií pre študentov Bc., Mgr. a PhD. štúdia, ktorí vykonajú štátnu skúšku v auguste a pre absolventov rigorózneho konania.

*** Študent je povinný si priniesť a odovzdať ročné hodnotenie doktoranda, inak nemôže byť zapísaný do vyššieho roka štúdia.

****  Pre Bc. študentov,  ktorí nevykonali štátnu skúšku v augustovom termíne a obhájili záverečnú prácu. Termín môže vyhlásiť dekan fakulty.

 CRZP – Centrálny register záverečných prác - tri dni pred štátnou skúškou je študent povinný odovzdať certifikát originality ZP

 

Materiál prerokovalo kolégium  rektora UCM v Trnave dňa 8. septembra  2015.
Harmonogram štúdia na akademický rok 2016/2017 bude zverejnený dňa 9. septembra 2015.

 

 

Trnava 9. septembra 2015                                 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim.prof.

                                                                                                                  rektor     


Kontakt

Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta prírodných vied

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Sídlo katedry:
Hlavná 418
919 51 Špačince


tel: 033/ 5565 303